meta pixel

Izveštaj sa trećeg foruma

Za stanovnike Padinske skele najurgentniji problemi u oblasti životne sredine, javnih usluga i komunalne infrastrukture – rezultati treće mini-građanske skupštine

S obzirom na postojeću saradnju sa lokalnom inicijativom “Volim Padinjak” kroz naš servis Krizni štab za urbanističko planiranje, kada je Plan generalne regulacije za područje gradske opštine Palilula van obuhvata Generalnog urbanističkog plana Beograda bio u fazi javnog uvida tokom marka i aprila 2022, odlučili smo da zajednički organizujemo treću mini građansku skupštinu na temu ovog plana i okupimo stanovnike Padinske skele i okolnih naselja da zajedno sa stručnjacima reaguju na predložena planska rešenja. Nacrt plana koji je bio na uvidu javnosti, osim novih elemenata nacrta plana, preuzeo je i rešenja iz Regulacionog plana naselja Padinska skela iz 2000. godine, kao i Master plana Al Dahra Srbije iz 2020. godine. 

Imajući to u vidu, ova mini građanska skupština imala je za cilj da mapira ključne probleme na teritoriji plana, razmotri planska rešenja koja su ponuđena nacrtom i formuliše moguće predloge za izmenu ili dopunu ovih rešenja. Na skupštini organizoanoj 26. marta 2022. godine u prostoru KUD-a u Tovilištu, u naselju Padinska skela, okupljeno je oko 35 učesnika foruma regrutovani su uz podršku lokalne inicijaative “Volim Padinjak”. Osim građana, forumu su pružili podršku i stručnjaci iz oblasti urbanističkog i prostornog planiranja.

Nakon deliberacije u okviru manjih grupa i plenarnih sesija, treća mini građanska skupšrina rezultirala je pregledom primedbi građana, grupisanih u nekoliko oblasti – opšte primedbe, primedbe u vezi sa životnom sredinom, distribucijom javnih namena, komunalnom infrastrukturom, saobraćajnom mrežom i komeracijalnim sadržajima. Takođe su u svakoj od ovih oblasti građani artikulisali i konkretne predloge za nacrt plana. S obzirom da je skupština organizovana tokom javnog uvida i javne rasprave, sa građanima naselja Padinska skela aktivno smo radili na pripremi primedbi, zasnovanih na njihovim predlozima, kao i pripremi njihovog učešća na javnoj sednici. 

Na javnoj sednici je, između ostalih primedbi, iznešen i zahtev da se izradi poseban Plan detaljne regulacije za naselje Padinska skela, kako bi se ono detaljnije uredilo. Gradski urbanista Marko Stojičić, ujedno i predsednik Komisije za planove, na toj sednici ovaj zahtev je prihvatio kao inicijativu za izradu plana. Plan generalne regulacije (koji je bio inicijalno predmet mini građanske skupštine) usvojen je u aprilu 2023. godine, ali izrada PDR-a još uvek nije započeta. Kada se predlog ovog plana našao u skupštinskoj proceduri na dnevnom redu za usvajanje, građani Padinske skele su mogli da uvide da njihovi predlozi nisu usvojeni, te su rezultati zajedničkog rada poslužili kao osnov za formulisanje amandmana na predlog plana. Ipak, predlagač plana je odbio amandmane, a odbornici su usvojili plan koji je u suprotnosti sa potrebama i predlozima građana.

POVEZANI TEKSTOVI

Građanske skupštine

Građanske skupštine

Kolektiv Ministarstva prostora čvrsto brani poziciju da građani imaju i pravo i kapacitet da, uko…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

PGR BEOGRADA: primedbe

PGR BEOGRADA: primedbe

Danas, 21. januara je poslednji dan za predaju primedbi na Nacrt izmena i dopuna plana generaln…

Beograd na vodi: PRIMEDBE

Beograd na vodi: PRIMEDBE

U toku je javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana za projekat „Beograd na vodi”. Već …

PGR: razvoj Beograda u senci praznika

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…