O nama

Ministarstvo prostora je kolektiv osnovan 2011. godine sa željom da doprinese demokratskom i pravednom razvoju gradova.

U prvim godinama postojanja, Ministarstvo prostora je pokrenulo i učestvovalo u aktivaciji nekoliko napuštenih prostora za potrebe zajednice – Inex film, Ulična galerija, Bioskop Zvezda, Magacin, itd. Kroz ova iskustva, razvijali smo i modele demokratskog upravljanja zajedničkim prostorima, ali i mehanizme kojima bi se ovakva aktivacija institucionalizovala na participativan i transparentan način. Pored toga, razvijali smo i druge programe koji su rad organizacije širili u nekoliko dodatnih pravaca – analiza urbanih zajedničkih dobara, participativno urbanističko i prostorno planiranje i pravo na stanovanje. 

 

© Aleksandar Đorđević

U okviru interesnih oblasti delujemo kroz:
1. istraživanja, studije, organizovanje edukativnih programa i javno zagovaranje u oblasti urbanog razvoja;
2. oblikovanje inovatnivih modela, praksi i politika zasnovanih na socijalnoj pravdi i demokratizaciji;
3. saradnju, ekspertizu, logističku i organizacijsku podršku lokalnim grupama i incijativama u njihovim naporima da ostvare svoje “pravo na grad”/ bave prostornim pitanjima / pitanjima prostorne pravde;
4. iniciranje i oblikovanje platformi za udruživanje, razmenu i saradnju koje doprinose promeni društveno-političkog konteksta po principima društvene pravde i sistemske promene u okviru domaćih i međunarodnih mreža i projekata