meta pixel

Izveštaj sa četvrtog foruma

Razvoj Rušnja kroz perspektivu potreba njegovih stanovnika: izveštaj sa četvrte mini građanske skupštine.

Na predlog i inicijativu Urbanističkog zavoda Beograda JP, sa kojim smo težili da ostvarimo saradnju i na ovoj mini građanskoj skupštini, i koje je na osnovu postignutih rezultata na prethodne tri mini građanske skupštine izrazilo interesovanje da na četvrtoj učestvuje, za temu je odabran Plan detaljne regulacije naselja Rušanj, dela državnog puta IB reda broj 22 (Ibarske magistrale) i privredne zone uz državni put IB reda broj 22 (Ibarska magistrala). Odluka o izradi ovog plana doneta je krajem 2021. godine, i u trenutku pripreme i održavanja ove mini građanske skupštine plan je bio u fazi izrade koncepta. Za nas je to bilo značajno, jer smo želeli da ispitujemo primenu ovog formata u različitim fazama izrade planova, na različitim vrstama planova i različitim prostornim obuhvatima, kao i da ispitamo tezu da je najefektnije organizovati mini građansku skupštinu u najranijim fazama izrade plana. 

Tokom leta 2022. godine, ostvarili smo kontakt i saradnju sa UG Rušanj, koje kroz svoje aktivnosti poslednjih godina okuplja lokalnu zajednicu, i u saradnji sa njima organizovali 26. novembra četvrtu mini građansku skupštinu (MGS) u oblasti urbanističkog planiranja u Srbiji.

Upravo zbog pozicije skupštine na samom početku procedure usvajanja plana, nije postojao bilo kakav konkretniji koncept plana o kome bi se moglo diskutovati, pa je diskusija bila organizovana oko mapiranja aktuelnih problema u naselju Rušanj, kao i predloga intervencija koje su u okvirima zadatim važečim planovima višeg reda – Generalnim urbanističkim planom Beograda (odnosno njegovim delom koji se odnosi na ovo naselje), kao i Planom generalne regulacije Beograda. U mini građansku skupštinu je bilo uključeno oko 35 građanki i građana Rušnja – neki od aktivnih članova Udruženja građana “Rušanj” i njihove komšije iz naselja. U strukturi učesnika vođeno je računa da budu obuhvaćena što raznovrsnija iskustva i budu predstavljene različite kategorije stanovništva. 

Zasnovano na pripremnim razgovorima sa građanima naselja, fokus diskusije bio je na dva aspekta razvoja naselja Rušanj – infrastruktura i distribucija namena (sa naglaskom na javne usluge i namene). Kao podrška diskusiji su pozvani, prema odabiru ključnih tema, stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti urbanističkog planiranja, ali i oblasti komunalne infrastrukture. Poziv za učešće upućen je i predstavnicima obrađivača plana – Urbanističkog zavoda Beograda, posebno imajući u vidu da je ovaj forum zasnovan na njihovoj inicijativi, ali niko od predstavnika nije prisustvovao. Krajnji cilj ove mini građanske skupštine bio je rad na predlozima koji su relevantni za pripremajući Plan detaljne regulacije i mogli bi se predložiti direktno obrađivaču ili predočiti kroz primedbe tokom ranog javnog uvida. 

Kroz proces deliberacije u manjim grupama stanovnika i zajedno sa stručnjacima, definisani su problemi i predlozi u oblasti infrastrukture i javnih i komercijalnih namena u naselju Rušanj, a onda među njima određeni i oni relevantni za predstojeći koncept PDR-a koji će biti predstavljen na ranom javnom uvidu. Za razliku od prethodne dve skupštine, ovi su predlozi dobili i svoj grafički prikaz, kako bi ne samo prostorno bilo jasno kakve su trase ili distrubije predloženih rešenja, već i kako bi materijal upućen obrađivaču bio upotpunjen. Predlozi građana su poslati obrađivaču plana – Urbanističkom zavodu Beograda, a održan je i sastanak između naše organizacije, predstavnika lokalnog udruženja građana “Rušanj” i predstavnika obrađivača plana, i to članica tima koji radi na samom planu. 

Rani javni uvid u plan održan je u junu 2023. godine. Koncept plana se u nekim svojim segmentima poklapao sa onim što su građani prepoznali da je potrebno, ali je teško utvrditi da li su obrađivači usvojili predloge građana ili su obrađivač i građani istovremeno prepoznali iste potrebe i predložili ista planska rešenja. U pogledu kanalizacione infrastrukture koncept plana predviđa pokrivanje celokupnog naselja kanalizacionom mrežom, kao što su i građani na forumu zaključili. U pogledu saobraćajne infrastrukture, obrađivači su predložili proširenje velikog broja ulica u naselju, što se poklapa sa potrebama građana da se ulice urede i u svakoj predvide trotoari radi bezbednosti. U pogledu zelene infrastrukture, konceptom plana predviđa se dodatno pošumljavanje postojećih šuma, mada ne konkretno formiranje novih javnih zelenih površina u vidu parkova, za šta su građani izrazili veliku potrebu. 

Tokom ranog javnog uvida u junu ove godine, izuzetno, održana je i javna prezentacija koncepta plana u naselju Rušanj na poziv građana i naše organizacije. Tokom javne prezentacije održana je i diskusija kroz koju su građani ponovo izrazili svoje potrebe i predloge forumulisane kroz održani deliberativni forum, koje su obrađivači plana razmatrali i pozvali građane da im iste upute u vidu formalnih primedbi tokom trajanja ranog javnog uvida. Građani su predali primedbe, ali nisu na njih dobili nikakve odgovore, niti ih je obrađivač kontaktirao. Do danas još uvek nije organizovan javni uvid u nacrt plana.

POVEZANI TEKSTOVI

Građanske skupštine

Građanske skupštine

Kolektiv Ministarstva prostora čvrsto brani poziciju da građani imaju i pravo i kapacitet da, uko…

Izveštaj sa trećeg foruma

Izveštaj sa trećeg foruma

U subotu 26. marta 2022. godine, održan je četvrti participativni forum, čija je tema bila Nacrt PGR …

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

PGR BEOGRADA: primedbe

PGR BEOGRADA: primedbe

Danas, 21. januara je poslednji dan za predaju primedbi na Nacrt izmena i dopuna plana generaln…

Beograd na vodi: PRIMEDBE

Beograd na vodi: PRIMEDBE

U toku je javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana za projekat „Beograd na vodi”. Već …

PGR: razvoj Beograda u senci praznika

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…