meta pixel

VRATITI IZMENE PGR-A BEOGRADA NA POČETAK

Usled velikog broja nepravilnosti koje prate izradu Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda, tražimo od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove da obustavi dalje usvajanje ovog plana i postupak vrati na početak.

Plan generalne regulacije (PGR) grada Beograda je krovni regulacioni dokument urbanističkog planiranja u Beogradu ispod kojeg se u hijerarhiji planskih akata nalaze planovi detaljne regulacije (PDR), i urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planova. PGR služi da bliže odredi strateške ciljeve definisane Generalnim urbanističkim planom Beograda (GUP). PGR bi trebalo da sveobuhvatno sagleda građevinsko područje Beograda i definiše infrastrukturne i saobraćajne sisteme, javne objekte i površine, njihovu namenu i pravila uređenja i građenja. Ovo je izuzetno važan planski dokument za prostorni razvoj glavnog grada i, posledično, za kvalitet života njegovih građana.

Na javnoj sednici održanoj 1. februara mnogi građani uputili su razne primedbe na Nacrt izmena i dopuna PGR-a. Pristiglo je više od 900 primedbi građana.

RERI i Ministarstvo prostora dostavili su primedbe i obrazložili zašto je ovaj nacrt PGR-a nezakonit i štetan za grad Beograd. Zbog toga smo na kraju javne sednice, podneli zahtev Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda da obustavi dalje usvajanje ovog plana i postupak vrati na početak, kako bi se sve nezakonitosti i neregularnosti otklonile, a javnosti bilo omogućeno da na delotvoran način učestvuje u izradi ovog važnog dokumenta.

Ističemo 4 ključne primedbe zbog kojih tražimo da se potpuno obustavi usvajanje ovog dokumenta, dok se isti ne uskladi sa zakonom:

1. Učešće građana je namerno ograničeno

Jedan od zakonski definisanih mehanizama učešća, javni uvid tokom kog se upućuju primedbe i predlozi na dokument trebalo bi da traje minimum 30 dana, uz mogućnost da se po potrebi produži. Ovog puta je poštovan zakonski minimum od 30 dana, ali je uvid održan u periodu praznika (19. decembar – 21. januar) kada niko nije mogao da mu posveti neophodnu pažnju. Podsećamo da je u pitanju dokument sa preko 400 strana tekstualnog sadržaja i oko 140 rasparčanih grafičkih priloga (od kojih su neki neophodni prilozi izostali) izutetno obimnih veličina za kapacitete prosečnog računara.

2. Nije poštovana zakonska obaveza održavanja javne rasprave povodom Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Za planske dokumente za koje se utvrdi potreba izrade Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu mora se održati javna prezentacija kako bi se zainteresovanoj javnosti približio proces planiranja i upravljanja njihovim gradom. Javna prezentacija održava se tokom javnog uvida, i otvorena je za javnost. Javna prezentacija i javna sednica komisije se ne mogu poistovetiti, jer na javnoj sednici Komisije za planove mogu da učestvuju samo podnosioci primedbi. Ovo je još jedan primer ograničavanja učešća građana koje služi da se interesi pojedinaca stave ispred interesa i potreba naroda. Na ovaj način prekršene su i odredbe Arhuske konvencije čije je Srbija potpisnica, međunarodnog sporazuma koji javnosti garantuje pravo na učešće u donošenju odluka u oblasti životne sredine.

3. Zapostavljena hijerarhija urbanističkih dokumenata

Aktuelni PGR Beograda usvojen je 2016. godine, a do danas je u okviru njega usvojeno preko 150 planova detaljne regulacije (PDR). Mnogi su neusklađeni sa samim PGR-om što je suprotno Zakonu o planiranju i izgradnji – dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja moraju biti usklađeni, tako da dokument užeg područja mora biti u skladu sa dokumentom šireg područja. Izmene PGR-a bile su šansa da se nezakonitosti otklone poništavanjem neusklađenih PDR-ova, ali su oni ipak integrisani, gotovo preslikani, u Nacrt izmena i dopuna PGR-a. Svedočimo suspendovanju gotovo svih mehanizama kontrole urbanizacije grada, čime se drastično povećava rizik za porast stepena korupcije u oblasti planiranja i izgradnje na štetu svih građana.

4. Nezakonita izrada plana po fazama i etapama

Nacrt izmena i dopuna predmetnog plana rađen je kroz faze i etape. Predmet javnog uvida se odnosio na nacrt druge etape prve faze. Odlukom o izradi izmena i dopuna PGR-a navodi se da je Plan moguće donositi fazno, ali su zakonske odredbe koje govore o faznosti pogrešno protumačene. One propisuju mogućnost faznog donošenja plana, ali se odnose isključivo na faze procedure izrade i usvajanja – odluka, rani javni uvid, javni uvid… Pored toga, Odlukom o izradi plana se ne može menjati ili suspendovati važeći Zakon, kao što se Zakonom ne može menjati ili suspendovati najviši pravni akt – Ustav. Dodatno, kako nije utvrđen broj faza i etapa PGR-a, stvoren je prostor za pravnu nesigurnost i neizvestan ishod postupka izrade PGR-a, i u pogledu sadržaja i u pogledu trajanja čitavog postupka.

Čak 972 primedbe upućene su na Nacrt izmena i dopuna PGR-a. Na sednici Komisije za planove koja je trajala punih 9 sati prisustvovalo je preko 100 građana u prostoru u kom (i bez poštovanja epidemioloških mera) može da sedne upola toliko prisutnih.

Mada je broj podnetih primedbi, kao i broj prisutnih, od strane glavnog gradskog urbaniste i predsednika Komisije za planove Skupštine grada Beograda Marka Stojčića ocenjen kao pozitivan ishod kvalitetnog planskog procesa i participacije građana, ono čemu su svedočili predstavnici RERI-ja i Ministarstva prostora daleko je od takve izjave. Naime, umesto takozvane zainteresovanosti, obraćanje građana u velikoj meri više je odgovaralo zabrinutosti i strahu.

Prema predviđenoj gradnji na zelenim površinama novobeogradskih blokova, nepovoljnim saobraćajnim rešenjima koja ugrožavaju Košutnjak, gradnji solitera na klizištu nadomak železničke stanice Prokop, devastaciji životne sredine na prostoru Bare Reve u Krnjači, izgradnji Gondole na prostoru Kalemegdana, problemu uređenja naselja Cerak vinogradi, Ade Huje, Velikog ratnog ostrva, pa do proširenja uličnog parkiranja u gradskom jezgru, nepotrebnim restrikcijama izgradnji kulturnih i sportskih objekata i drugim problemima grada koji se znatno produbljuju ovakvim izmenama i dopunama – veliki broj građana iskazao je ogromno nezadovoljstvo.

Umesto objektivnog, argumentovanog i odgovornog objašnjenja, predstavnici Urbanističkog zavoda većinu primedbi su odbili, ili su odlučili da diskusiju o određenim pitanjima (poput Novog Beograda i Košutnjaka) “odlože” za neke buduće faze izmena PGR-a ili za planove detaljne regulacije čija izrada tek predstoji. Koliko god je ovakav način vođenja diskusije poražavajuć, kvalitet društvenog dijaloga posebno je degradiran opaskama glavnog urbaniste koji je sebi dao za pravo da brojne građane etiketira nazivajući njihovo izlaganje “političkim performansom”, “neukim pokušajem zavaravanja javnosti” pa i “pukom zabavom za pratioce na društvenim mrežama”.

Zbog svega navedenog, i još mnogo u ovom saopštenju nepomenutog, RERI i Ministarstvo prostora su uputili Zahtev da se proces izrade i usvajanja izmena PGR-a obustavi dok se isti ne uskladi sa Zakonom i Ustavom, i dok se ne stvore uslovi da se široj javnosti na razumljiv način predoče ciljevi koji su u skladu sa javnim interesom našeg grada i države.

POVEZANI TEKSTOVI

Gde je plan?

Gde je plan?

Verovatno ste primetili da objave i najave urbanističkih planova i projekata ne možete tek tako d…

BEOGRAD 2041

BEOGRAD 2041

Nalazimo se u vrlo specifičnom trenutku – u toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Beograd…

GUP Beograda 2041 primedbe

GUP Beograda 2041 primedbe

U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda do 2041. godine. Tri godine nako…

Pandemija ≠ izgovor

Pandemija ≠ izgovor

Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i…