meta pixel

Analiza efekata mera energetske efikanosti na priuštivost stanovanja

U Srbiji, veliki broj domaćinstava se suočava sa nepristupačnim stanovanjem, dok istovremeno rastu cene energenata, koje samo najavljuju povećanje troškova stanovanja. Ovo posebno stvara teškoće za energetski siromašno stanovništvo, koje može imati probleme u zadovoljenju osnovnih životnih potreba.
Ključno je razviti sistemske programe podrške koji će rešiti ili umanjiti ove probleme, fokusirajući se na unapređenje energetske efikasnosti domaćinstva, posebno za populaciju sa nižim primanjima i ranjive društvene grupe, tako da ove mere ne opterete već napregnut kućni budžet. U ovoj publikaciji smo dali pregled mera koje domaćinstvo samostalno može da uradi, ali i koje su to sistemske mere koja bi država trebalo da primeni.

Kratak vodič kroz mesne zajednice / 2023

Ovaj vodič vas upoznaje sa lokalnim mesnim zajednicama koje su izuzetno važne i plodonosne za građansko uključivanje u donošenje odluka. Detaljno objašnjava proces osnivanja, funkcionisanja i finansiranja mesnih zajednica, kao i načine uključivanja građana u njihov rad. Kratki vodič nudi korisne informacije građanima i lokalnim vlastima kako bi bolje razumeli ulogu i značaj mesnih zajednica u lokalnoj samoupravi.

Kratak vodič kroz pisanje projekata / 2023

U ovom vodiču se nalaze korisne smernice za pisanje projekata namenjene aktivistima i organizacijama koje počinju svoje delovanje u civilnom sektoru. Ovaj priručnik pokriva ključne elemente kao što su struktura narativnog projekta, budžetiranje i segmenti upravljanja projektima. Bez obzira da li tražite finansiranje ili želite da unapredite održivost vaše organizacije, ovaj vodič će vas opremiti alatima kako da to efikasno učinite.

Kratak vodič za preispitivanje zakonitosti opštih akata u upravnom postupku / 2023

Pravni akti su važan deo procesa planiranja, kao i provera njihove zakonitosti. Ovaj vodič pruža osnovne informacije o postupcima ocene zakonitosti opštih i pojedinačnih akata, omogućavajući građanima da se aktivno uključe u zaštitu javnog interesa i životne sredine. Preuzmite publikaciju i upoznajte se sa ključnim pojmovima, procesima i važnošću inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji.

Izrada planova iza pritvorenih vrata

Izveštaj o stepenu učešća građana u procesima urbanističkog planiranja u Beogradu za 2022. godinu

Izveštaj o stepenu učešća građana u procesima urbanističkog planiranja u Beogradu predstavlja nastavak procesa praćenja urbanističkih planova na teritoriji Beograda, sa fokusom na kvantitativnom ocenjivanju ostvarenog stepena učešća građana u izradi urbanističkih planova. Predmet ovogodišnjeg istraživanja obuhvata i urbanističke projekte (UP) i merenje stepena učešća građana u njihovoj izradi, što predstavlja nadogradnju u odnosu na prethodni izveštaj. On nastoji da prepozna i istakne ključne probleme i prepreke za ostvarivanje učešća građana u pla- niranju, na osnovu kojih je moguće formulisati smernice za unapređenje procedura koje bi vodile transparentnijem i inkluzivnijem planiranju.

Aneksi: Gantogram 2023, Izveštaj 2023, Tabele i ocene 2023

Mapiranje pravedne zelene tranzicije u Srbiji

Analiza politika

Klimatske promene i energetska tranzicija su jedan od najvećih izazova za čovečanstvo u 21. veku. Ova tranzicija je neminovnost sa kojom se svaka država i društvo moraju suočiti. Dok gotovo sve zemlje sveta planiraju politike dekarbonizacije i prilagođavanja sopstvenih ekonomija, otvara se pitanje šta sve takva tranzicija podrazumeva i kako će uticati na živote ljudi, naročito onih najugroženijih. Četiri istraživanja u ovoj publikaciji mapiraju ključne tačke za pravednu zelenu tranziciju u Srbiji: kako će biti finansirana, kako će uticati na industriju, tržište rada, ekonomski pološaj domaćinstava, njihovu mobilnost i uopšte demokratiju.

Autori: Srđan Đurović, Aleksandar Vićentijević, Sanja Vojvodić, Irina Veselinović, Marko Aksentijević

Politika upravljanja građevinskim zemljištem u javnoj svojini / 2022

Analiza politika

Zemljište je ograničen i stoga izuzetno vredan resurs, naročito u kontekstu ekonomskog i socijalnog razvoja koji bi što većem broju stanovnika obezbedio kvalitetan život. Uloga države u ovoj oblasti je posebno izražena, upravo zbog činjenice da se radi o specijalnom, ograničenom resursu koji je direktno u vezi sa ekonomskim i društvenim razvojem uopšte. Stoga ne čudi što se na pitanjima povezanim sa zemljištem na najočigledniji način otvara pitanje šta je javni interes, koja je uloga države u ostvarivanju javnog interesa i kakav zakonodavni i institucionalni okvir neophodno uspostaviti da bi se on na najbolji način ostvario. 

 U situaciji hroničnog izostanka šireg javnog dijaloga o ovom važnom aspektu prostornog razvoja gradova, kao i izuzetno netransaprentnoj praksi upravljanja zemljištem u javnoj sovjini, ova analiza mapira dominantne trendove u oblasti upravljanja građevinskim zemljištem u javnoj svojini, kritički sagledava njihove socijalne posledice i predlaže načela i principe koji bi trebalo da vode pravednijim zemljišnim politikama.

Autor: Srđan Đurović

Urbanističko planiranje i upravljanje građevinskim zemljištem u javnoj svojini / 2022

Analiza politika

Jedna od najrasprostranjenijih savremenih definicija planiranja (prostornog i urbanističkog) je da je ono oblik državne intervencije na tržištu, jer se uz pomoć planiranja menjaju vlasnički odnosi i način korišćenja zemljišta, koje se nalazi u prometu. Drugim rečima, planiranje predstavlja sponu između države/uprave i upotrebe prostora. Shodno tome, država preko svog planskog sistema definiše na koji način, u kojim oblastima i do koje mere želi da utiče na tržište zemljišta.

Komplementarno analizi “Politika upravljanja građevinskim zemljištem u javnoj svojini”, u ovoj studiji detaljno se razmatraju aspekti planiranja koji su relevantni za upravljanje građevinskim zemljištem u javnoj svojini, pre svega oni koji se odnose na namenu i oblik svojine nad zemljištem. Na osnovu uvida koji proizlaze iz njihove analize, formulisane su preporuke za unapređenje pravnog okvira, procesa planiranja, kao i povezanih sektorskih politika.

Autorka analize: Ana Graovac

Izrada planova iza pritvorenih vrata / 2021

Izveštaj o stepenu učešća građana u procesima urbanističkog planiranja u Beogradu u 2021. godini

Izveštaj predstavlja godišnji proces praćenja izrade planskih dokumenata, sa fokusom na analizi učešća građana. Ova analiza je direktan odgovor na nedostatak sistematičnog pregleda participacije koji bi služio kao alat za praćenje, ali i ulazni podatak za unapređenje procedura ka transparentnijem i inkluzivnijem urbanističkom i prostornom planiranju. Poseban doprinost izveštaja ogleda se i u metodologiji kvantitativnog merenja participacije u planiranju, razvijenog za potrebe ove analize. Pored sistematizovanog prikaza rezultata analize, date su preporuke za unapređenje učešća građana u izradi planskih dokumenata.

Aneksi:
01 Obrazac za praćenje planova i ocenu participacije javnosti
02 Gantogram održavanja (ranih) javnih uvida i sednica Skupštine grada Beograda
03 Prikaz ocenjivanja stepena participacije javnosti u izradi urbanističkih planova

Ka pravednijim stambenim politikama / 2022

Istraživanje javnog mnjenja o percepciji uslova stanovanja i potencijalnih mera u stambenoj politici

Od masovne privatizacije društvenih stanova devedesetih, tržište stanova je postalo dominantno težište sektora stanovanja u Srbiji. Paralelno sa tim, država i lokalne samouprave nisu činile dovoljno da negativne uticaje tržišta na priuštivost stanovanja smanje, te da razviju alternativne dostupne oblike stanovanja (poput stanova u javnom ili zadružnom vlasništvu). Manjak institutcionalne infrastrukture koja se fokusirano bavi stambenom politikom, kao i odsustvo političkog opredeljenja da se stanovanje sistemski tretira kao ljudsko pravo, proizveli su sad već kontinuirano stanje nepriuštivosti stanovanja za rastući broj stanovnika. Podstaknut ovakvom situacijom, ali i kontinualnim nedostatkom podataka relevantnih za zagovaranje promena u oblasti stanovanja, kolektiv Ministarstvo prostora je ovim istraživanjem želeo da doprinese vaninstitucionalnom kreiranju znanja u oblasti stanovanja koje može biti od koristi svima koji se bave stambenim politikama, analizom stambenih uslova ili bore se da pravo na stan bude ostvareno za sve stanovnike Beograda i cele Srbije.

Autori istraživanja: Jovana Timotijević i Marko Aksentijević; Stručni konsultant: Vujo Ilić; Istraživanje sprovela: Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja Smart+ Research

Beograd raste i nastaviće, ali da li se razvija? / 2021

Istraživanje javnog mnjenja o problemima funkcionisanja Beograda i prioritetnim pravcima njegovog razvoja

Trideset godina deregulacije planiranja i neplanskog razvoja daju očekivane rezultate: komunalna infrastrukture se ne popravlja već se dodatno opterećuje, saobraćajne gužve se uvećavaju, zeleni i drugi javni prostori se smanjuju, dodaju se stambeni kvadrati, ali ne i javne usluge koje su neophodne za toliki broj ljudi. Pored toga, Beograd se suočava i sa ubrzanim zagrevanjem usled klimatskih promena, zastarelim stambenim fondom i potrebom da završi pregršt infrastrukturnih projekata. Ukratko, Beograd je spreman za viziju razvoja koja će odgovoriti i na današnje probleme i utabati budućnost za naredne generacije. Imajući u vidu jedinstven trenutak izrade Generalnog urbanističkog plana za Beograd do 2041. godine, ključnog strateškog plana razvoja jednog grada, kolektiv Ministarstvo prostora sproveo je istraživanje javnog mnjenja o trenutnim problemima funkcionisanja Beograda, kao i prioritetima njegogov budućeg razvoja.

Autori istraživanja: Marko Aksentijević i Jovana Timotijević; Stručni konsultanti: Vujo Ilić, Ana Graovac i Jasmina Đokić; Istraživanje sprovela: Agencija za istržaivanje javnog mnjenja MASMI

Priručnik za odbranu prostora (dopunjeno izdanje)

Imate problem – planiraju nepoželjnu gradnju u vašem kraju, uništavaju vam zelenilo, tumbaju i mute bez da vas išta pitaju. Šta god da je problem, potrebno je organizovati se, a to pre svega podrazumeva puno improvizacije: treba biti posrednik između onih što im prokišnjava zbog krova i onih što im izbija iz podruma; treba steći samopouzdanje kada govorimo o geodeziji iako do pre 10 dana nismo znali za tu nauku; treba se ‘rvati sa investitorima i opštinarima, uz sve naše svakodnevne brige i probleme. I pored svog dovijanja i budženja, sve specifičnosti situacije – postoje koraci koji vam mogu pomoći u lokalnom organizovanju.

Spaces of commoning: urban commons in the ex-yu region / 2020

Ova studija daje pregled klasičnih i kritičkih definicija zajedničkog, kao i teorijskog okvira za urbana zajednička dobra i interpretativnu perspektivu kroz borbe i prakse zajedničkog, praćene konkretnim studijama slučaja u ex-YU regionu. Tokom perioda pisanja i pripremanja ove publikacije, stalno smo bili proganjani samorefleksijom i sopstvenim ponovljenim preispitivanjem metoda koje smo koristili i rezultata naših napora. Čini se da tako problematičan proces zapravo nikada ne prestaje, jer postoji u sveprisutnoj potrazi za radikalnijom promenom. Stoga ovu publikaciju doživljavamo kao samo pregled ovog konkretnog trenutka i konteksta, dok su naše borbe da stvorimo i održimo pravednije prostore i zajednice – borbe koje su uvek praćene stalnim razmišljanjem – već su prevazišle ove stranice.

Ka drugačijem gradu 03 / 2019

Zaokret od države blagostanja ili, u slučaju Jugoslavije, od socijalističke države ka neoliberalnim politikama razvoja doneo je dramatičnu privatizaciju resursa i usluga, i prepuštanje (javnih) dobara tržišnoj regulaciji. Nasuprot tome, zbornik “Ka drugačijem gradu” doprinosi postojećim, a moguće i otvara nove, preko potrebne diskusije, teorijske modele i praktične eksperimente koji bi mogli nadalje rasvetljavati kakav je to drugačiji grad koji želimo i kako ga možemo ostvariti. Tekstove priredili: Tekstovi: Danilo Ćurčić, Ana Džokić i Marc Neelen (STEALTH.unlimited), Paul Currion, Ana Méndez de Andés, Zoran Bukvić, Stavros Stavrides, Tanja Vukša i Vladimir Simović, Selena Savić, Olivera Nikolić Kia i Dubravka Sekulić

KAKO ZAJEDNIČKI DO
KROVA NAD GLAVOM

Stanovanje kao zajedničko dobro moramo razumeti kao pravo na stambeni prostor i produkt zajedničkog rada, ali i kao važan potencijal u oblikovanju zajednica, te delovanju u zajedničkom interesu.

KA DRUGAČIJEM GRADU 2

Publikacija “Ka drugačijem gradu 2” predstavlja nastavak potrage za primerima i predlozima koji bi mogli da doprinesu uspostavljanju demokratičnijeg i pravednijeg grada, i ostvarivanja kvaliteta života zajednice.

PET GODINA ULIČNE GALERIJE

Publikacija povodom obeležavanja pet godina Ulične galerije, koju smo osnovali u aprilu 2012. godine. Knjiga koja je pred vama predstavlja presek programa i izlagačkih praksi u Uličnoj galeriji u periodu između 20. aprila 2012. i 21. aprila 2017. godine. Knjiga je nastala uz svesrdnu pomoć prijatelja koji su pisali tekstove, prevodili ih, ustupali fotografije, obrađivali materijal i učestvovali u njenom dizajnu.

KA DRUGAČIJEM GRADU

Publikacija “Ka drugačijem gradu” predstavlja najzanimljivija izlaganja u ciklusu razgovora i predavanja koja smo pokrenuli 2017. godine na temu grada u kojem želimo da živimo, a u čijoj se osnovi zastupa javni interes građana.

KA ODRŽIVOM GRADU

Ovaj dokument sumira probleme i nerazumevanja održivog grada i nudi preporuke za različite aktere (donosioce odluka, naučno obrazovne i kulturne organizacije…), na osnovu iskustava pilotiranih tokom trajanja projekta Act4City.

PRILOZI BORBI ZA ODRŽIVE GRADOVE

Konferencija ACT4CITY je na jednom mestu okupila veliki broj raznolikih građanskih incijativa iz Crne Gore, Makedonije, Srbije i Hrvatske koje nastoje da doprinesu demokratskijem, zelenijem, odgovornijem razvoju svojih gradova.

MALI VODIČ KROZ PLANIRANJE GRADOVA

Pitanje prostornog razvoja neodvojivo je od sudbine ljudskih zajednica. Od toga šta će se graditi, a šta čuvati zavisi i to ko ćemo biti. Zbog toga je učestvovanje celog društva u planiranju naselja i gradova od velikog značaja.

KO I KAKO RASPOLAŽE JAVNOM SVOJINOM

Koji su kriterijumi i postupci pod kojima se prostori u javnoj svojini ustupaju organizacijama civilnog društva – organizacijama građana koji deluju u javnoj sferi radi ostvarivanja ciljeva od opšteg interesa.

BEOGRAD NA PEDALE

Ova publikacija predstavlja vodič koji treba svima da olakša vožnju bicikla u urbanoj sredini. Od saveta kako odabrati bicikl, kako ga održavati, kuda ga voziti, do razloga zašto ga voziti, na šta obratiti pažnju i kako se obući.

U POHODU NA PROSTOR

Savremeni vodič kroz grad i njegove javne prostore autora Hedli Dajer i Marka Njuia. Knjiga upoznaje čitaoce sa pojmom javnog prostora i njegovim značajem, te ukazuje na probleme i mogućnosti korišćenja.

MAPA AKCIJA

Mapa akcije nastala je istraživanjem prostornih borbi u gradovima u Srbiji. Isticanjem ovih inicijativa i pobuna dobili smo novu kartu Srbije na kojoj su vidljive različite vrste postojećih delovanja u domenu prostornog razvoja grada.

MAPA AKCIJA PRILOG

Prilog uz publikaciju MAPA AKCIJE – publikacija i sama mapa prikazuju oko stotinak inicijativa u preko četrdeset opština u Srbiji, koje aktivno deluju u domenu prostornog razvoja lokalne sredine u periodu od 2010. do 2013. godine.

DOM VOJSKE

Ova brošura, nastala unutar izdavačko informativne sekcije Ministarstva prostora obrađuje temu napuštenih Domova vojske u Kruševcu, Valjevu i Knjaževcu i mogućnosti za njihovo preoblikovanje u Domove kulture. (Decembar, 2013)

GRAĐANI U RAZVOJU GRADA: DRŽAVA, ISKUSTVA I PREPORUKE

Ovaj dokument prikazuje da je uključivanje građana u procese planiranja strateško opredeljenje Republike Srbije izraženo u nizu relevantnih dokumenata, što se ne reflektuje u zakonskom okviru niti u praksama planiranja. (Beograd, 2014)

MESNA ZAJEDNICA: MESTO ILI ZAJEDNICA?

Prilog rekonceptualizaciji mesnih zajednica kao forme lokalne samouprave, polazeći od osnovne hipoteze da se kroz uključivanje građana u odlučivanje o pravcima razvoja zajednice pokazuje i demokratičnost društva u celini.