Plan generalne regulacije Beograda: primedbe

U toku je javni uvid u plan generalne regulacije grada Beograda, međutim, javnost još uvek nema uvid u “generalno”, niti zna kada će čitav plan biti dostupan.

Jedan od najvažnijih planova za grad Beograd podeljen je u nedefinisane faze i etape, koje gradska uprava objavljuje bez ikakve najave i strukture. Bez celog plana teško je (i gotovo nemoguće) sagledati širu sliku i uvideti dobre i loše strane. Ovakav način raslojavanja plana (koji je nejasan i netransparentan) podoban je za brojne manipulacije.

Sve dok širu sliku gledamo kroz ključaonicu zaključanih vrata, šalje se poruka da javnost nije dobrodošla i samim tim je njeno učešće i demokratično planiranje prostora koje odgovara realnim potrebama građana nemoguće. Apelujemo na gradske ograne da pojasne proces odlučivanja o usvajanju plana generalne regulacije i time obezbede ustavom zagarantovano pravo učešća javnosti.

Podsećamo, PGR je plan koji treba sveobuhvatno da sagledava prostor i detaljnije planski obrađuje građevinsko područje, definiše saobraćajne i infrastrukturne sisteme, javne objekte i komplekse i detaljnije definiše planiranu namenu površina i način daljeg sprovođenja.

U okviru prve etape prve faze uočili smo nekoliko specifičnih nepravilnosti, pre svega nerazmatranje primedbi sa ranog janvog uvida ( primedba 6 – Komisija za planove je za tačku dnevnog reda u kom je trebalo da sagleda svih 1184 pristiglih primedbi izdvojila svega 15ak minuta); zatim činjenica da je Nacrt u potpunosti u suprotnosti sa Odlukom o izradi izmena i dopuna PGR-a, što predstavlja nezakonitu proceduru izrade planskih dokumenata (primedba 5); onda činjenica da PGR ne sadrži sve elemente koje obavezno mora (primedba 4); gore navedena konfuzna dinamika izrade Nacrta (primedba 3, primedba 2, primedba 1).

Gore navedene primedbe možete da preuzmete i u svoje ime pošaljete Sekreterijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 15. juna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s