Rani javni uvid povodom izmena i dopuna Plana generalne regulacije grada Beograda

Predmetni Elaborat je izložen na rani javni uvid uprkos tome što ne ispunjava i ne sadrži zakonom propisan sadržaj koji bi javnosti (građanima i institucijama) omogućio da sagledaju, razumeju i odreaguju na predložena planska rešenja (kojih u ovom slučaju i nema).

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji i pratećim podzakonskim aktima, svaki plan koji se stavlja na rani javni uvid mora obavezno da sadrži, kako u tekstu, tako i na grafičkim prilozima, postojeće i planirane namene površina, kao i pravila uređenja, građenja i zaštite prostora, pored drugih obaveznih sadržaja. Izlaganjem Elaborata koji sadrži sve propisane elemente javnosti se pruža informacija i mogućnost da sagledaju šta se planira u njihovom kraju i na celokupnoj teritoriji grada i da na predložena planska rešenja i izmene plana odreaguju, kroz primedbe ili sugestije.

U slučaju ranog javnog uvida u ovaj plan, javnosti je nezakonito uskraćeno pravo da razume, sagleda i diskutuje o izmenama plana i uputi primedbe.

Primedbe koje smo sastvaili možete preuzeti, potpisati i poslati Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, na adresu Kraljice Marije br. 1, 11000 Beograd, još danas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s